arrow Tin tức sự kiện  arrow Hoạt động chuyên môn CHẤT LƯỢNG KHÁO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG TH TRIỆU THỊ TRINH Cập nhật : 10/22/2014 9:42:22 AM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP KON TUM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH  TRIỆU THỊ TRINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                TP Kon Tum ngày 4 tháng 9 năm 2014  
                                                 
CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015
DIẾN GIẢI Tổng cộng chung Chia ra
Lớp 1 (không KS) Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
1. Tiếng Việt 224   223           53   53   61   60   54   54   56   56  
- Giỏi 10 4,5 13 5,8         6 11,3 6 11,3 4 6,6 4 6,7   0,0 3 5,6   0,0   0,0
- Khá 28 12,5 47 21,1         13 24,5 13 24,5 12 19,7 12 20,0 3 5,6 22 40,7   0,0   0,0
- Trung bình 108 48,2 114 51,1         20 37,7 20 37,7 28 45,9 28 46,7 22 40,7 28 51,9 38 67,9 38 67,9
- Yếu 76 33,9 48 21,5         14 26,4 14 26,4 16 26,2 15 25,0 28 51,9 1 1,9 18 32,1 18 32,1
-Không XL (K.Tật) 2 0,9 1 0,4           0,0   0,0 1 1,6 1 1,7 1 1,9   0,0   0,0   0,0
2. Toán 224   223           53   53   61   60   54   54   56   56  
- Giỏi 10 4,5 10 4,5         6 11,3 6 11,3 3 4,9 3 5,0 1 1,9 1 1,9   0,0   0,0
- Khá 40 17,9 40 17,9         13 24,5 13 24,5 11 18,0 11 18,3 13 24,1 13 24,1 3 5,4 3 5,4
- Trung bình 76 33,9 76 34,1         19 35,8 19 35,8 25 41,0 25 41,7 14 25,9 14 25,9 18 32,1 18 32,1
- Yếu 96 42,9 95 42,6         15 28,3 15 28,3 21 34,4 20 33,3 25 46,3 25 46,3 35 62,5 35 62,5
-Không XL (K.Tật) 2 0,9 2 0,9           0,0   0,0 1 1,6 1 1,7 1 1,9 1 1,9   0,0   0,0
      NGƯỜI LẬP                       HIỆU TRƯỞNG   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
      TRẦN THỊ BÔNG                         NGUYỄN VĂN HỒNG
                                                 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP KON TUM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH  TRIỆU THỊ TRINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                TP Kon Tum ngày 4 tháng 9 năm 2014  
                                                 
CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT CUỐI NĂM HỌC 2013-2014
DIẾN GIẢI Tổng cộng chung Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
1. Tiếng Việt 277   273   54   54   59   58   58   58   57   57   49   46  
- Giỏi 87 31,4 85 31,1 25 46,3 25 46,3 15 25,4 15 25,9 14 24,1 14 24,1 18 31,6 18 31,6 15 30,6 13 28,3
- Khá 115 41,5 114 41,8 19 35,2 19 35,2 24 40,7 24 41,4 19 32,8 19 32,8 27 47,4 27 47,4 26 53,1 25 54,3
- Trung bình 68 24,5 67 24,5 8 14,8 8 14,8 18 30,5 17 29,3 22 37,9 22 37,9 12 21,1 12 21,1 8 16,3 8 17,4
- Yếu 5 1,8 5 1,8 2 3,7 2 3,7 1 1,7 1 1,7 2 3,4 2 3,4   0,0   0,0   0,0   0,0
-Không XL (K.Tật) 2 0,7 2 0,7   0,0   0,0 1 1,7 1 1,7 1 1,7 1 1,7   0,0   0,0   0,0   0,0
2. Toán 277   273   54   54   59   58   58   58   57   57   49   46  
- Giỏi 93 33,6 89 32,6 28 51,9 26 48,1 17 28,8 17 29,3 14 24,1 14 24,1 16 28,1 16 28,1 18 36,7 16 34,8
- Khá 97 35,0 98 35,9 16 29,6 18 33,3 23 39,0 23 39,7 17 29,3 17 29,3 21 36,8 21 36,8 20 40,8 19 41,3
- Trung bình 78 28,2 77 28,2 8 14,8 8 14,8 17 28,8 16 27,6 23 39,7 23 39,7 19 33,3 19 33,3 11 22,4 11 23,9
- Yếu 7 2,5 7 2,6 2 3,7 2 3,7 1 1,7 1 1,7 3 5,2 3 5,2 1 1,8 1 1,8   0,0   0,0
-Không XL (K.Tật) 2 0,7 2 0,7   0,0   0,0 1 1,7 1 1,7 1 1,7 1 1,7   0,0   0,0   0,0   0,0
  NGƯỜI LẬP                           HIỆU TRƯỞNG   
                                                 
                                                 
                                                 
  TRẦN THỊ BÔNG                         NGUYỄN VĂN HỒNG    
                                                 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP KON TUM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRIỆU THỊ TRINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                TP Kon Tum ngày  3 tháng 9 năm 2014  
                                                 
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 SO VỚI CUỐI CUỐI NĂM HỌC 2013-2014
DIẾN GIẢI Tổng cộng chung Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
1. Tiếng Việt -4   -4   -1 0 -1 0 2 0 2 0 -4 0 -4 0 -1 0 -1 0        
- Giỏi -62   -59   -19 -34,98 -19 -35 -11 -18,9 -11 -19,2 -14 -24,1 -11 -18,6 -18 -31,6 -18 -31,6        
- Khá -61   -42   -6 -10,66 -6 -10,7 -12 -21 -12 -21,4 -16 -27,2 3 7,98 -27 -47,4 -27 -47,4        
- Trung bình 48   55   12 22,92 12 22,9 10 15,4 11 17,4 0 2,81 6 13,9 26 46,8 26 46,8        
- Yếu 71   43   12 22,71 12 22,7 15 24,5 14 23,3 26 48,4 -1 -1,6 18 32,1 18 32,1        
-Không XL (K.Tật) 0   -1   0 0 0 0 0 -0,06 0 -0,06 0 0,13 -1 -1,72 0 0 0 0        
2. Toán -4   -4   -1 0 -1 0 2 0 2 0 -4 0 -4 0 -1 0 -1 0        
- Giỏi -65   -63   -22 -40,53 -20 -36,8 -14 -23,9 -14 -24,3 -13 -22,3 -13 -22,3 -16 -28,1 -16 -28,1        
- Khá -37   -39   -3 -5,101 -5 -8,81 -12 -21 -12 -21,3 -4 -5,24 -4 -5,24 -18 -31,5 -18 -31,5        
- Trung bình 9   10   11 21,03 11 21 8 12,2 9 14,1 -9 -13,7 -9 -13,7 -1 -1,19 -1 -1,19        
- Yếu 89   88   13 24,6 13 24,6 20 32,7 19 31,6 22 41,1 22 41,1 34 60,7 34 60,7        
-Không XL (K.Tật) 0   0   0 0 0 0 0 -0,06 0 -0,06 0 0,13 0 0,13 0 0 0 0        
  NGƯỜI LẬP                           HIỆU TRƯỞNG   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  TRẦN THỊ BÔNG                         NGUYỄN VĂN HỒNG    

 

Lượt xem : 608 Bình luận : 0
Thông báo Giấy mời
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để phát hiện được người bán xăng dầu gian lận ?
Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Hiện có 59 khách truy cập
Trong ngày : 62
Trong tháng : 443
Lượt truy cập: 96985

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU THỊ TRINH

 

Địa chỉ: 116- Bắc Cạn- Thắng Lợi - Kon Tum

Điện thoại: 0602296389
Website: c119-5_kt.kontum@moet.edu.vn

 

vdc3